Dobro došli u oglasni prostor Kvantaša. Lako i brzo postavite oglas a mi će mo se potruditi da njega vide Vaši potencijalni kupci.

Pravila


1. UVOD

Internet portal www.kvantas.rs (u daljem tekstu Kvantaš.rs)je vlasništvo Konsultanske kuće Mojsijev, Veliki Gaj, Užička 34, Telefon: 013/837-029 email: office@mojsijev.com

Pravilnik o uslovima korišćenja Kvantaš.rs, kao i sledeći dokumenti koji su objavljeni na web stranici www.kvantas.rs:
Izjava o zaštiti podataka
Lista zabranjenih oglasa, sadržaja i ponašanja
Agrolink pravila

koji se inkorporiraju u ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni deo, uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem Kvantaš.rs web stranice (uključujući sve sub-domene) i predstavljaju odredbe ugovora između K.K Mojsijev i Članova (kako je ovaj pojam definisan u članu 2. ovog Pravilnika).

Član (kako je ovaj pojam definisan u članu 2. ovog Pravilnika), iznova prihvata uslove korišćenja iz ovog Pravilnika svaki put kada se uloguje na www.kvantas.rs unošenjem svojih podataka za pristup korisničkom nalogu pritiskom na dugme „Prijava".

Konsultantska kuća Mojsijev zadržava pravo da izmeni uslove iz ovog Pravilnika u bilo koje vreme o sopstvenoj diskreciji, i tako izmenjeni Pravilnik obavezuje Članove, pod uslovom da izmenjeni Pravilnik objavi na web stranici www.kvantas.rs najmanje tri (3) dana pre nego što tako izmenjeni Pravilnik stupi na snagu.


2. ČLANSTVO

Registrovanjem na Kvantaš.rs, tj. dostavljanjem ličnih podataka koji su nephodni za uspostavljanje članstva, plaćanjem članarine, kao i prihvatanjem uslova korišćenja iz ovog pravilnika, zainteresovana strana postaje član Kvantaš.rs ("Član"). Cena i uslovi članstva su definisani cenovnikom.

Samo Član može oglašavati ponude za prodaju i/ili kupovinu proizvoda i usluga na Kvantaš.rs, kao i koristiti srodne funkcije web stranice i delove web stranice zaštićene lozinkom (a naročito radi pristupa Agrolinku i ličnom nalogu Člana).

Član koji daje oglas za prodaju označava se kao „Prodavac", član koji oglašava kupovinu proizvoda kao „Kupac".


2.1. Uslovi za članstvo

Poslovna sposobnost
- Članstvo je dozvoljeno samo za fizička ili pravna lica sa punom poslovnom sposobnošću. Maloletnici (lica ispod 18 godina) ne mogu biti Članovi.

Lični podaci - Podaci koji se dostavljaju prilikom registracije moraju biti potpuni i uvek tačni, a naročito moraju sadržati sledeće: puno ime i prezime, adresu (poštanski broj) trenutnog prebivališta ili sedišta, broj telefona (bez brojeva za naplatu usluga kao npr. 0900 brojevi), i važeću e-mail adresu.

Ukoliko se bilo koji od podataka navedenih u stavu 1 ovog člana 2.1. izmeni, Član je u obavezi da ažurira svoje podatke bez odlaganja u svom profilu, sa ciljem da podaci na osnovu kojih se zasniva članstvo tog Člana budu u svakom trenutku potpuni i tačni.

Korisničko ime koje je Član izabrao ne sme da bude nepristojno ili uvredljivo na bilo koji način. Korisničko ime takođe ne sme da sadrži referencu na e-mail, telefon ili internet adresu, niti je dozvoljena upotreba korisničkog imena kojim se krši neko pravo trećeg lica.

Članarina - Jedan od uslova za članstvo je uplata članarine prema važećem cenovniku i pravilima registracije.

Neprenosivost članstva - Članstvo na Kvantaš.rs je lične prirode i ne može se preneti na bilo koja druga lica.


2.3. Početak i kraj članstva

Početak članstva - Nakon ispunjavanja svih uslova i slanja zahteva na stranici registracija, članstvo otpočinje sa potvrdom koju je Kvantaš.rs poslao putem elektronske pošte (e-mailom) na e-mail adresu koju je Član dostavio.

Otkazivanje članstva od strane Člana - Član može otkazati članstvo u bilo koje vreme slanjem otkaznog e-mail-a na adresu office@kvantas.rs, ali samo pod sledećim uslovima koji svi moraju biti kumulativno ispunjeni u trenutku otkazivanja:
- Člana mora biti izmiren, tj. ne sme biti neizmirenih dugovanja Člana prema Konsultantskoj kući Mojsijev
- Član ne sme imati objavljenu Ponudu na Kvantaš.rs

Kvantaš.rs administrator potvrđuje otkazivanje putem e-maila i blokira odgovarajući račun. Članovi mogu osnivati grupe, otvarati diskusije, postavljati komentare u okviru korišćenja Agrolinka. Komentari koje je dao Član koji otkazuje članstvo, nastavljaju da se prikazuju na Kvantaš.rs i nakon prestanka članstva.

Ukoliko iz bilo kog razloga navedenog u stavu 1 ovog člana nije moguće prekinuti članstvo, Kvantaš.rs korisnički servis uputiće Članu o kome je reč, putem e-mail-a, precizne instrukcije o neophodnim radnjama koje je Član dužan da preduzme kako bi mu prestalo članstvo.


Otkazivanje od strane Kvantaš.rs - Konsultantska kuća Mojsijev zadržava pravo da Članu otkaže članstvo u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga, uključujući, ali ne ograničavajući se na, slučaj kada Član prekrši uslove iz ovog Pravilnika.
Član kome Kvantaš.rs otkaže članstvo neće usled toga imati nikakva prava ili potraživanja prema Konsultantskoj kući Mojsijev.
Član kome je otkazano članstvo ostaje obavezan da Konsultantskoj kući Mojsijev plati sve neizmirene troškove i naknade koje duguje u skladu sa Cenovnikom.
Prava Konsultantske kuće Mojsijev iz ovog člana važe i u slučaju kršenja od stane Člana bilo kojih drugih obaveza iz ovog Pravilnika.

Pristanak Kvantaš.rs za ponovnu registraciju - Član kome je otkazano članstvo od strane Kvantaš.rs nema pravo da se ponovo registruje kao Član, bilo pod svojim bilo pod nekim drugim imenom, bez prethodnog izričitog pristanka Kvantaš.rs.


3. OPŠTE OBAVEZE ČLANOVA

Zabrana otkrivanja pristupnih podataka - Članovi su u obavezi da sve vreme čuvaju u najstrožoj tajnosti ličnu lozinku koja im je potrebna za korišćenje Kvantaš.rs, a koju su izabrali prilikom registracije, kao i da ništa od toga ne otkrivaju trećim licima.

Tehničke smetnje - Upotreba mehanizama, softvera ili drugih programa koji mogu ometati normalnu aktivnost internet stranice Kvantaš.rs i povezanih stranica je zabranjena. Članovi ne smeju da preuzimaju mere koje mogu da dovedu do neodgovarajuće i preterane upotrebe infrastrukture Kvantaš.rs.

Članovima se zabranjuje da blokiraju, prekrivaju ili prepravljaju sadržaj koji je generisao Kvantaš.rs kao i da na bilo koji drugi način blokiraju rad www.kvantas.rs internet stranice.

Intelektualna svojina trećih lica - Objavljivanjem formata ili sadržaja tekstova i slika na Kvantaš.rs internet stranici ili njihovim prenošenjem na bilo koji drugi način na ili putem Kvantaš.rs internet stranice, Član ne sme prekršiti prava intelektualne svojine trećih lica. Član sme da koristi i objavljuje samo one slike i tekstove na Kvantaš.rs internet stranici koje je sam napravio ili za čije korišćenje i/ili objavljivanje je vlasnik Članu dao dozvolu; ovo se takođe odnosi na tekstove i slike koji su javno dostupni na nekoj drugoj internet stranici.

U slučaju kršenja ovog člana, Član će obeštetiti Konsultantsku kuću Mojsijev i odbraniti je od bilo kakvih zahteva trećih lica koji mogu nastati u vezi sa takvim kršenjem.

Lična prava trećih lica - Objavljivanjem formata ili sadržaj tekstova i slika na Kvantaš.rs internet stranici ili njihovim prenošenjem na bilo koji drugi način na ili putem Kvantaš.rs internet stranice Član ne sme prekršiti lična prava trećih lica; naročito, gore navedeno ne sme biti uvredljivo, nepristojno, ne sme povređivati nečiju čast ili ime, biti mučno, ponižavajuće, štetno za reputaciju ili slično.

U slučaju kršenja ovog člana , Član će obeštetiti Konsultantsku kuću Mojsijev i odbraniti je od bilo kakvih zahteva trećih lica koji mogu nastati u vezi sa takvim kršenja.

Korišćenje sadržaja - Informacije o Prodavcu, koje se mogu videti u Ponudi za Proizvod, ili bilo koje druge informacije koje Kvantaš.rs može pružiti Članovima u vezi sa oglasima drugih Članova smeju se koristiti samo u vezi sa relevantnim Oglasima; korišćenje od strane Članova u reklamne svrhe, a pogotovo za slanje netraženih komercijalnih poruka, je strogo zabranjeno.

Agrolink - Pravila korišćenja Agrolinka se nalaze ovde.


4. PRAVA I OBAVEZE KONSULTANTSKE KUĆE MOJSIJEV

Konsultantska kuća Mojsijev nije obavezna da proverava niti da na bilo koji način kontroliše ponašanje Članova kada je u pitanju upotreba Kvantaš.rs tržišta.

Konsultantska kuća Mojsijev je ovlašćena, ali ne i obavezna, da proverava adekvatnost Ponuda, tekstova i slika objavljenih od strane svojih Članova na Kvantaš.rs. Ovo se naročito, ali ne i isključivo, odnosi na metod koji su Članovi koristili da procene potencijalne poslovne partnere. Kvantaš.rs ni na koji način nije odgovoran za sadržaj Ponuda, tekstova i slika koje Članovi objavljuju na Kvantaš.rs.

Konsultantska kuća Mojsijev nije ugovorna strana u ugovoru zaključenom između Članova na Kvantaš.rs. Konsultantska kuća Mojsijev kao ni njegovi predstavnici, zaposleni, pomoćno osoblje i druga lica angažovana od strane K.K. Mojsijev ne zastupaju niti na drugi način predstavljaju Članove niti garantuju za njihove obaveze, i ne preuzimaju nikakvu odgovornost za bilo kakve rizike koji se vezuju za proces zaključenja i samo zaključenje poslova na Kvantaš.rs, niti bilo kakvu odgovornost za neispunjene obaveza od strane Člana ili štetu koju Član može s tim u vezi pretrpeti.

Članovi zaključuju međusobne ugovore na Kvantaš.rs samostalno i na svoju ličnu odgovornost. Prodavac i Kupac stiču prava i obaveze na osnovu takvih ugovora i isključivo su odgovorni za ispunjenje takvih ugovora.

Konsultantska kuća Mojsijev ima ekskluzivno pravo da odobri ili odbije zahtev za registraciju, članstvo, upotrebu www.kvantas.rs internet stranice ili upotrebu usluga Kvantaš.rs bilo kom Članu ili potencijalnom članu u bilo kom trenutku.


5. KVANTAŠ OGLASI

Prodaja na Kvantaš.rs tržištu započinje objavljivanjem ponude od strane prodavca ili kupca.

Ponuda sadrži, kao minimum, sledeće obavezne elemente:
- naslov oglasa, opis proizvoda ili usluge
- opciono se mogu navesti: kontakt detalji i cena koja se traži/nudi

Kvantaš.rs omogućava svojim Članovima (kako je ovaj pojam definisan u (članu 2. ovog Pravlnika) da koriste njegovu web stranu www.kvantas.rs kao tržište, tj. platformu za kupovinu i prodaju predmeta i prava (Proizvodi).

5.1.Pravila postavljanja oglasa

Zabranjeni Proizvodi - Konsultantska kuća Mojsijev zadržava pravo da u bilo koje vreme zabrani prodaju određenih Proizvoda ili grupe Proizvoda na Kvantaš.rs po sopstvenoj diskreciji i bez obrazloženja. Osim Proizvoda čiju prodaju Kvantaš.rs zabrani po sopstvenoj diskreciji, zabranjeno je i prodavati Proizvode čija ponuda, prodaja, kupovina, davanje ili korišćenje može predstavljati kršenje zakonskih i drugih propisa. Neiscrpan, često ažuriran pregled zabranjenih Proizvoda i grupa Proizvoda nalazi se na stranici spisak zabranjenih oglasa i ponašanja .

Ponude - Konsultantska kuća Mojsijev zadržava pravo da izbriše Ponude, tekst, slike ili bilo koji drugi materijal sa Kvantaš.rs internet stranice u bilo kom trenutku bez daljeg ispitivanja i bez obrazloženja. Ovo se odnosi naročito, ali se ne ograničava, na Ponude smeštene u neodgovarajuću tržišnu kategoriju, Ponude koje su očigledno neozbiljne ili na drugi način defektne, kao i tekst, sliku ili drugi materijal koji može ugroziti prava trećih lica.

Član niti bilo koje treće lice nemaju nikakva prava ili zahtev prema Konsultantskoj kući Mojsijev zbog pomenutog brisanja.

Konsultantska kuća Mojsijev takođe zadržava svoje pravo da, bez prethodnog obaveštenja i bez obrazloženja preimenuje, podeli, spoji, izbriše, ponovo uspostavi ili na bilo koji drugi način izmeni ponudbenu kategoriju, kao i da premesti postojeću Ponudu iz jedne u drugu relevantnu kategoriju.

Kršenje odredbi Pravilnika od strane Člana - Konsultantska kuća Mojsijev ima pravo da upozori Člana ako postoje verovatni i/ili konkretni dokazi da je taj Član prekršio ovaj Pravilnik.


5.2. Obaveze prodavca

Vlasništvo nad ponuđenim Proizvodom - Prodavac sme nuditi samo one Proizvode koji su u njegovoj isključivoj svojini, isključivoj i nesmetanoj državini i bez tereta.

Istinita informacija o proizvodu koji se nudi - Prodavac je obavezan da obezbedi istinite informacije o ponuđenom proizvodu i da pruži potpune informacije o isplati i isporuci. Svi znani nedostaci u vezi Proizvoda/ambalaže tj. pakovanja moraju se navesti. Ovo se posebno odnosi na polovne proizvode ili proizvode sa oštećenom ambalažom tj. pakovanjem.

Kategorija ponude odnosno potražnje - Prodavac je obavezan da objavi svoju Ponudu u odgovarajućoj kategoriji Proizvoda na tržištu.

Zabrana višestrukih oglasa - Zabranjeno je istovremeno listiranje više istovetnih ili sličnih Proizvoda u istoj ili u više različitih kategorija. Konsultantska kuća Mojsijev zadržava pravo da obriše takve Ponude bez daljeg ispitivanja i bez prethodnog obaveštenja.

Zaštita podataka - Izjava o zaštiti podataka je integralni deo ovih Opštih uslova.


6. OGRANIĆENJE ODGOVORNOSTI

Opšte napomene - Konsultantska kuća Mojsijev je odgovorna samo za direktnu štetu koju nekom licu prouzrokuje namernom radnjom ili grubom nepažnjom. Odgovornost Konsultantske kuće Mojsijev za izgubljenu dobit i drugu indirektnu štetu isključuje se u potpunosti.

Tehnički prekidi, održavanje - Konsultantska kuća Mojsijev nije odgovorna za privremenu nedostupnost svoje internet stranice, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje iste, kao ni za pogrešno funkcionisanje internet stranice. Konsultantska kuća Mojsijev naročito nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja ili pogrešne obrade, odnosno neobrađivanja podataka. Internet stranica Kvantaš.rs može biti privremeno nedostupna ili dostupna samo u ograničenom obimu, kao rezultat održavanja ili iz drugih razloga.

Član nema pravo ni na kakav zahtev ili potraživanja prema Konsultantskoj kući Mojsijev u vezi sa ovim ili sličnim razlozima.

Nema odgovornosti za sadržaj - Konsultantska kuća Mojsijev nema obavezu da proverava Oglase, komentare ili druge informacije koje Članovi objave na Kvantašu i Agrolinku, uključujući, ali ne ograničavajući se na:
- tačnost i korektnost sadržaja Oglasi;
- kvalitet, bezbednost, legalnost ili dostupnost Proizvoda koji se nude
- sposobnost, kredibilnost, ovlašćenje ili volju pojedinačnih Članova u vezi sa prodajom, kupovinom, isporukom ili plaćanjem

Vezani internet sajtovi - Konsultantska kuća Mojsijev ne garantuje za ažuriranost, tačnost, potpunost, adekvatnost ili kvalitet sadržine internet stranica dostupnih preko linkova na internet stranici Kvantaš.rs i ne prihvata bilo kakvu odgovornost u vezi s tim.

Članovi i treća lica - Konsultantska kuća Mojsijev nije odgovorna za štetu prouzrokovanu Članovima ili trećim licima ponašanjem nekog drugog Člana ili trećeg lica, a u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom web sajta Kvantaš.rs.

Izuzeće - Članovi i korisnici web sajta Kvantaš.rs obavezuju se da će obeštetiti Konsultantsku kuću Mojsijev i odbraniti ga od bilo kakvih zahteva drugih Članova, korisnika ili trećih lica zbog kršenja njihovih prava usled oglasa, drugog sadržaja koji objavi Član ili korisnik ili usled upotrebe web sajta Kvantaš.rs na neki drugi način.

Merodavno pravo i nadležnost - Na sve sporove između Konsultantske kuće Mojsijev i (sadašnjeg ili bivšeg) Člana u vezi sa Pravilnikom i drugim obavezujućim dokumentima na koje ovaj Pravilnik upućuje primenjivaće se zakoni Republike Srbije. Nadležni sud biće Privredni sud u Beogradu, Srbija a ako nije moguće uspostaviti nadležnost privrednog suda, opštinski sud prema sedištu Konsultantske kuće Mojsijev.

Razdvajanje odredbi - Ukoliko je neka od odredaba ovog Pravilnika u potpunosti ili delimično ništava ili neizvršiva, to neće uticati na punovažnost i izvršivost drugih odredbi ovog Pravilnika. Nevažeća ili neizvršiva odredba biće zamenjena drugom koja na najbliži način ostvaruje svrhu nevažeće ili neizvršive odredbe.